Lämna fullmakt

Genom en fullmakt så lämnar fullmaktsgivaren behörighet till någon annan att företräda denne. Den som innehar fullmakten kallas ”fullmaktshavare”. När du lämnar en fullmakt till en försäkringsförmedlare har du som fullmaktsgivare gett behörighet till förmedlaren att företräda dig i en viss fråga. Förmedlaren träder på så vis in i ditt ställe. Även om du har lämnat en fullmakt har du dock alltid rätt att själv kontakta de parter som är inblandade. 

Som fullmaktsgivare kan du närsomhelst återkalla din fullmakt.    

Förmedlingsfullmakt 

Förmedlingsfullmakten ger förmedlaren rätt att inhämta information om ert försäkringsinnehav men även rätt att företräda föreningen gentemot försäkringsbolagen avseende ditt försäkringsskydd.

Ladda hem

  

Återkallelse av fullmakt

Som fullmaktsgivare kan du närsomhelst återkalla din fullmakt.

 

Information enligt lagen om försäkringsförmedling

Kronan Försäkringskonsult AB är ett försäkringsförmedlarföretag registrerat hos Bolagsverket och godkänt av Finansinspektionen som även är tillsynsmyndighet. Inom Kronan finns registrerade försäkringsförmedlare. Kronan är oberoende vilket innebär att vi inte styrs av försäkringsgivarintressen och att vi varken äger eller ägs av något försäkringsbolag. Vi är inte heller bundna genom avtal eller dylikt att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare.

Kronan ger råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag utan att opartisk analys genomförs. Som förmedlare erhåller Kronan ersättning i form av provision från försäkringsbolaget motsvarande försäkringsbolagets distributionskostnad. Generellt gäller fn 12% till 15% av försäkringspremien.

Finansinspektionen är på begäran skyldig att upplysa om förmedlare hos Kronan har rätt att förmedla försäkringar och ev begränsningar i tillståndet.

Som försäkringsförmedlare omfattas Kronan av ansvarsförsäkring i försäkringsbolaget QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden Branch. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Kronan kan ådra sig vid försäkringsförmedling. Som kund har du rätt att rikta skadeståndsanspråk direkt till försäkringsbolaget.

Om du som kund vill framföra klagomål mot Kronan rörande förmedling av försäkring, vänligen kontakta Gustaf Petersson som är klagomålsansvarig på tel. 070-648 05 01 eller via brev ställt till Kronan Försäkringskonsult AB, Box 3118, 169 03 Solna.

Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagandet samt när ett svar kan förväntas komma. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaren ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Finns efter det fortfarande missnöje
med Kronan kan ärendet prövas av ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller allmän domstol.
Observera dock att ARN endast prövar tvister som rör konsumenter.

 

Finansinspektionen
Box 103 97, 103 97 Stockholm, 08 – 787 80 00, finansinspektionen@fi.se, www.fi.se

Bolagsverket
851 81 Sundsvall, 060 – 184 000, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se

Svenska försäkringsförmedlares förening
Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm, 08-545 215 40, info@sfm.se, www.sfm.se