Upphandling & Rådgivning

Vi hjälper er se över föreningens försäkringskydd, premie och självrisker. Vi tar in konkurrerande offerter från försäkringsbolagen. Är föreningen skadedrabbad fokuserar vi på skadorna och det skadeförebyggande arbetet.

Vi ser på fastighetsförsäkring utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Vår uppfattning är försäkringen endast bör användas när den verkligen behövs. Ett synsätt som ger incitament till löpande underhåll, skadeförebyggande och korrekt skadereglering. Över tid påverkas premien positivt och föreningen får en bättre totalekonomi. 

Ingen extra kostnad eller bindningstid

Vårt arbete medför ingen extra kostnad, varken i form av högre premie eller genom faktura för nedlagd till. Istället erhåller Kronan provision från föreningens försäkringsbolag (f.n. mellan 12-15% av premien). Som kund till Kronan kan du när som helst återkalla fullmakten.  

Lämna fullmakt

Genom en fullmakt så lämnar fullmaktsgivaren behörighet till någon annan att företräda denne. Den som innehar fullmakten kallas ”fullmaktshavare”. När du lämnar en fullmakt till en försäkringsförmedlare har du som fullmaktsgivare gett behörighet till förmedlaren att företräda dig i en viss fråga. Förmedlaren träder på så vis in i ditt ställe. Även om du har lämnat en fullmakt har du dock alltid rätt att själv kontakta de parter som är inblandade. Som fullmaktsgivare kan du närsomhelst återkalla din fullmakt.     

Förmedlingsfullmakt 

Förmedlingsfullmakten ger förmedlaren rätt att inhämta information om ert försäkringsinnehav men även rätt att företräda föreningen gentemot försäkringsbolagen avseende ditt försäkringsskydd. 

Återkallelse av fullmakt

Som fullmaktsgivare kan du närsomhelst återkalla din fullmakt.

Information enligt lagen om försäkringsdistribution

Kronan Försäkringskonsult AB är ett försäkringsförmedlarföretag registrerat hos Bolagsverket och godkänt av Finansinspektionen som även är tillsynsmyndighet. Inom Kronan finns registrerade försäkringsförmedlare. Kronan är oberoende vilket innebär att vi inte styrs av försäkringsgivarintressen och att vi varken äger eller ägs av något försäkringsbolag. Vi är inte heller bundna genom avtal eller dylikt att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare.

Kronan ger råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag utan att opartisk analys genomförs. Kronan har tillstånd att förmedla försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt).

Som förmedlare erhåller Kronan ersättning i form av provision från försäkringsbolaget motsvarande försäkringsbolagets distributionskostnad. Generellt gäller fn 12% till 15% av försäkringspremien.

Finansinspektionen är på begäran skyldig att upplysa om förmedlare hos Kronan har rätt att förmedla försäkringar och ev begränsningar i tillståndet.

Som försäkringsförmedlare omfattas Kronan av ansvarsförsäkring i försäkringsbolaget QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden Branch. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Kronan kan ådra sig vid försäkringsförmedling. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är Euro 1 250 618. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är Euro 2 501 236. 

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att Kronans agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. 

Om du som kund vill framföra klagomål mot Kronan rörande förmedling av försäkring, vänligen kontakta Gustaf Petersson som är klagomålsansvarig på tel. 070-648 05 01 eller via brev ställt till Kronan Försäkringskonsult AB, Box 3118, 169 03 Solna.

Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagandet samt när ett svar kan förväntas komma. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaren ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Finns efter det fortfarande missnöje med Kronan kan ärendet prövas av ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller allmän domstol. Observera dock att ARN endast prövar tvister som rör konsumenter. Det är även möjligt att få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i er kommun.

Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm, 08 – 408 980 00, finansinspektionen@fi.se, www.fi.se

Bolagsverket

851 81 Sundsvall, 060 – 670 670, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad, 0771–42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se

Ansvarsförsäkringsgivare

QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige

Sveavägen 13 111 57, 08 - 587 514 00, infoqbesweden@se.qbe.com, www.qbe.se