Skydda och skapa värde

Tyvärr är det inte ovanligt att föreningar anmäler samtliga skador per automatik varpå såväl premie som självrisk ökar samtidigt som försäkringsskyddet riskeras att begränsas. Att endast använda försäkringen när den verkligen behövs (samtidigt som man aktivt arbetar för att minimera skadekostnaden för de skador man drabbas av) ger ofta en bättre totalekonomi men kräver mer av föreningen. Aktiv fastighetsförvaltning och korrekt skadereglering blir allt viktigare.

Tillsammans med AdEx Fastighetsutveckling har Kronan tagit fram ett fristående trygghetspaket anpassat till BRF i Stockholm och Uppsalaområdet.

Som kund till Kronan ingår månadskostnaden för Trygghetspaket Vatten.

*Erbjudandet gäller BRF i Stockholm och Uppsalaområdet där AdEx har sin verksamhet. 

 

AdEx Trygghetspaket Vatten 

INTRODUKTION OCH UTBILDNING

Tillsammans med AdEx går ni igenom er befintliga försäkring samt stadgar för att kunna upprätta en skadehanteringspolicy.

SERVICECENTER

Boende anmäler skador direkt till AdEx och inte till ert försäkringsbolag. Anmälan kan göras per telefon eller webb. Boende får alltid ett ärendenummer och tillgång till ärenden löpande.

SKADEHANTERING

Om skada uppstår hanterar AdEx skadan åt föreningen enligt upprättad policy. I hanteringen ingår information, dokumentation, bokning av skadebesiktning, kontakter med boende och försäkringsbolag. Avrapportering skadeärende.

DOKUMENTATION

All dokumentation lagras så att styrelsen kommer åt den i fastighetskontrollen.

UTTORKNING

Genom fri tillgång till byggtorkar i samband med skadehantering via AdEx blir uttorkningen ingen kostsam överraskning. 

 

AdEx Trygghetspaket Ansvar

UNDERHÅLLSPLAN

En uppdaterad underhållsplan utgör grunden för det skadeförebyggande arbetet och för att kunna minska onödigt slitage och fördyrande underhåll. I samband med den årliga revideringen informerar AdEx försäkringsbolaget så att ni som fastighetsägare uppfyller er informationsplikt och säkerställer ett korrekt försäkringsskydd.

FASTIGHETSÄGARANSVARET (INKL BRANDSKYDD)

AdEx hjälper er i arbetet att uppfylla myndighetskraven som finns i miljöbalken samt lagen om skydd mot olyckor.

 

AdEx Trygghetspaket Lägenhet

STATUSKONTROLL

Innebär en kontroll av lägenheter som överlåts. Vid varje överlåtelse görs en statuskontroll, och i de fall en avvikelse upptäcks uppmanas lägenhetsinnehavaren att åtgärda felet och en uppföljningskontroll bokas in. Statuskontroll är ett bra sätt att minska kostnaderna för vattenskador och andra skador i föreningen.